Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Vitaliteit & Bewustzijn  vallend onder Sieta Kluin Coaching & training te Bussum, ingeschreven in het Handelsregister te Hilversum onder nummer: 52721442
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die opdracht geeft aan Sieta Kluin.
Diensten: de tussen Sieta Kluin en opdrachtgever overeengekomen diensten.

Coachee: de persoon die begeleidt wordt door de coach

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en werkzaamheden voor diensten tussen Sieta Kluin en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Grondslag offertes
‚Äč
Offertes van Sieta Kluin zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever of
coachee is verstrekt. De opdrachtgever of coachee staat/staan ervoor in, dat hij/zijn naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft/hebben verstrekt. 
Sieta Kluin zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en
overkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter
van een“inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Sieta Kluin geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen
staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten.

Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die Sieta Kluin noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van de andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan één maand maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Voor opdrachten met een doorlooptijd van minder dan één maand wordt direct na uitvoering van de opdracht gefactureerd. Betaling dient altijd te geschieden binnen 30 dagen na declaratie- cq factuurdatum.

Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Sieta Kluin met een beroep op de onzekerheids-exceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Wijziging cq uitbreiding van de opdracht
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed
indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Sieta Kluin dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Sieta Kluin de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo ’n aanpassing leidt tot uitbreiding van de opdracht, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Duur en afsluiting van de opdracht 
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Sieta Kluin worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Sieta Kluin verkrijgt en medewerking die wordt verleend. Sieta Kluin kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn, tenzij in de offerte anders aangegeven is.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Sieta Kluin hierover te berichten. 

Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Sieta Kluin, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties.

Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Sieta Kluin 
vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Sieta Kluin mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Sieta Kluin behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de dienst of het opdracht resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Sieta Kluin. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Sieta Kluin.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Vertrouwelijkheid
Sieta Kluin betracht uiterste vertrouwelijkheid inzake alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Sieta Kluin zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Sieta Kluin aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Sieta Kluin, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Aansprakelijkheid
Sieta Kluin is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Sieta Kluin van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Sieta Kluin voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Geschillenregeling
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.